Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Poleć znajomemu

Regulamin

§ 1

1. Definicje.
a. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem kulturaibiznes.com
b. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania z Strony internetowej
c. Właściciel – Fundacja Rozwoju Kina z siedzibą przy ul. Pychowickiej 7 w Krakowie (30-364)
d. Użytkownik – osoba korzystająca z Usług Strony internetowej, wymagających
i niewymagających Rejestracji
e. Usługa – udostępniane drogą elektroniczną zasoby Strony internetowej, a także wybrane Usługi wymagające Rejestracji, w szczególności umieszczanie komentarzy, otrzymywanie newslettera, tworzenie Profilu
f. Rejestracja – polega na wypełnieniu obowiązkowych pól formularza odpowiedniego dla wybranej Usługi, dostępnego w zakładce „Rejestracja” na Stronie internetowej. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna
g. Profil – zbiór danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe oraz inne informacje i Materiały zamieszczane dobrowolnie na Stronie internetowej przez Użytkownika
h. Materiały – wszelkie Materiały zamieszczane na Stronie internetowej przez Użytkownika, również nicki (loginy) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi)

§ 2
Korzystanie z Usług Strony internetowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu

§ 3
Użytkownikiem Strony internetowej może być osoba pełnoletnia. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na użytkowanie przez nią Strony internetowej muszą wyrazić rodzice lub prawni opiekunowie

§ 4
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Strony internetowej zgodnie z przepisami polskiego prawa, respektowania praw osób trzecich, a także zasad współżycia społecznego. Zabrania się Użytkownikowi wykonywania jakichkolwiek czynności mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strony internetowej oraz korzystania z niej w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

§ 5
1. Dane przekazane w formularzu Rejestracji muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
2. Użytkownik, w ramach stworzonego Profilu, ma dostęp do danych i innych elementów prezentujących i opisujących Użytkownika, może je modyfikować lub usunąć. Usunięcie danych spowoduje usunięcie Profilu.
3. Właściciel strony internetowej na żądanie Użytkownika ma obowiązek usunąć jego Profil. Właściciel Strony internetowej może usunąć Profil, jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu.

§ 6
Użytkownik może posiadać jeden Profil w ramach Usługi.

§ 7
Zabrania się udostępniania Profilu osobom trzecim.

§ 8
1. Użytkownik zamieszczający na Stronie internetowej Materiały musi posiadać do nich autorskie prawa majątkowe, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej.
2. W przypadku Materiałów przedstawiających osoby trzecie lub odnoszących się do takich osób, Użytkownik musi posiadać ich zgodę na zamieszczenie Materiałów.
3. Użytkownik Strony internetowej zgadza się na publiczne udostępnianie zamieszczonych przez siebie Materiałów bez ograniczeń czasowych, również poza Stroną internetową, w celach informacyjnych i promocyjnych, m.in. jako elementów newslettera Strony internetowej.

§ 9
1. Użytkownikowi nie przysługuje honorarium za zamieszczenie Materiałów na Stronie internetowej.
2. Właściciel Strony internetowej określa warunki techniczne, jakie muszą spełnić zamieszczane przez Użytkownika Materiały.
3. Właściciel Strony internetowej ma prawo do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć́, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania Materiałów Użytkownika do wymogów Strony internetowej.
4. Materiały zostaną zamieszczone na Stronie internetowej po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Właściciela Strony internetowej.
5. Właściciel Strony internetowej bez podania przyczyny może odmówić zamieszczenia Materiałów na Stronie internetowej przez Użytkownika.

§ 10
1. Użytkownik zamieszcza Materiały na Stronie internetowej na własną odpowiedzialność i ponosi wyłączną odpowiedzialność karną i cywilną za zamieszczone Materiały.
2. Właściciel Strony internetowej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały zamieszczone przez Użytkownika.

§ 11
Właściciel Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika na Stronie internetowej.

§ 12
Właściciel Strony internetowej ma prawo do edycji i usuwania Materiałów reklamujących konkretne produkty, marki, producentów, zamieszczonych przez Użytkownika bez zgody Właściciela Strony internetowej.

§ 13
Właściciel Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone materiały dotyczące produktów, usług, marek, producentów. Materiały dotyczące produktów, usług, marek, producentów, które nie są materiałami o charakterze reklamowym, prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 14
Właściciel Strony internetowej ma prawo do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć́, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania Materiałów do wymogów Strony internetowej.

§ 15
Właściciel Strony internetowej zastrzega, że stosowane na Stronie internetowej rozwiązania graficzne oraz informatyczne, niebędące odrębną własnością Użytkownika, należą do Właściciela i są chronione prawem.

§ 16
Wszystkie materiały publikowane na Stronie internetowej objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez redakcję Strony internetowej, jak i inne osoby – w tym Użytkowników Strony internetowej. Rozpowszechnianie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody Właściciela Strony internetowej jest zabronione.

§ 17
Właściciel Strony internetowej przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w Polityce prywatności, która jest częścią niniejszego Regulaminu.

§ 18
1. Właściciel Strony internetowej zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług oraz sposobu działania i wyglądu Strony internetowej, w tym usunięcia zgromadzonych danych osobowych, informacji z formularzy Rejestracji i Materiałów Użytkowników, zaprzestania jego prowadzenia w całości lub części, przeniesienia praw do Strony internetowej.
2. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela Strony internetowej.

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 20
Reklamacje oraz uwagi i pytania dotyczące działania Strony internetowej prosimy kierować na adres: biuro@frk.org.pl.

§ 21
Właściciel Strony internetowej zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie, z zapewnieniem Użytkownikowi prawa do niezaakceptowania zmiany poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Profilu Użytkownika.

§ 22
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.